Правила и общи условия 


 

Общи условия за продажби

Настоящите общи условия не засягат вашите законни права.

Необходимо е да прочетете настоящите Общи условия внимателно, преди да започнете да търгувате с ЕНИКО ЕМ ООД. Моля запазете копие за бъдещи справки.

 

  1. 1.      Определения

С „Купувач” накратко се означава организацията или лицето, което се договаря да закупува стоки от ЕНИКО ЕМ ООД.

С „Потребител” се означава лицето, за което стоките са предназначени.

С „Продавач” се означава “ЕНИКО ЕМ ООД”, който може да бъде назован и като – “ЕНИКО ЕМ ООД”, “Husse България”; а също и като „ние” или „нас”.

Под „Условия за продажба” се разбират условията, установени в този документ. Ние имаме право да променяме условията за продажба при всяка бъдеща поръчка без предварително уведомление.

Само условията, съществуващи по време на заявяване на поръчка, могат да бъдат приложени към всеки договор.

С „Договор” се означават стоките, описани в поръчката. Имат се предвид са само тези стоки, за които е издадено Потвърждение.

  1. 2.      Договори

2.1. Не съществува договор между нас и клиент (купувач или потребител) за специфични стоки, ако не сме получили поръчка, не сме я приели и не сме изпратили потвърждение чрез факс, писмо или имейл. Отговорност на купувача е да се увери, че е поръчал стоките, които са му необходими.

 

  1. 3.      Поръчки

3.1. Зявяването на поръчката се приема за съгласяване с настоящите правила и условия.

3.2. Приемането на поръчката не е потвърждение. Поръчката е приета, след като се издаде Потвърждение. При тези условия вече се говори за Договор.

3.3. Цените на стоките са тези, валидни в момента на сключването Договора. Цените на стока, недоставена в рамките на 30 дни от нейното потвърждение, могат да бъдат променяни от продавача. В подобни случаи купувачът има право да отмени поръчката или да я препотвърди в писмен вид. Цените на стоките, доставени в рамките на 30 дни, не подлежат на промени.

3.4. Цените на всички стоки в една поръчка трябва да бъдат тези, които са представени в web сайта на Продавача или в приложима конкурентна ценова листа, препоръчана на Купувача. Когато Купувачът закупува стоки за препродажба, намалената цена на поръчката трябва да бъде тази, която е упомената в настоящата ценова листа, приложима към дейността на конкретния купувач.

3.5. С ДДС се облагат всички стоки, продавани в Република България. Стоките, доставени от нас извън тази юрисдикция, нямат ДДС, в случай че се изисква законен ДДС номер. Купувачът обаче може да плати такси, налози и мито, приложими към законодателсвото на другата страна.

 

  1. 4.      Доставка

4.1. Таксите за доставка се прилагат към всяка доставка, с изключение на тези, отменени заради Продавача при потвърждението. Договорените франчайзери имат специални условия за доставка, описани в техния Договор за франчайзинг. Условията, които се отнасят до доставката и са описани в този Договор, заменят настоящите Общи условия.

4.2. Купувачът или Потребителят трябва да заплатят разходите за доставка на стоките, върнати на Husse без значение от причината за връщане. За франчайзери се прилагат специални условия, описани в Договора за франчайзинг, който замества настоящите условия.

4.3. Когато дата за доставка е била уговорена с Продавача и не е била спазена, Купувачът има право да отмени договора или плащането му да бъде напълно възстановено, ако това е възможно.

4.4. Когато доставката е незначителна и би затруднила Продавача с изпълването си, същият не е отговорен за загуби, щети или разходи за Купувача или Потребителя, възникнали пряко или непряко от забавената доставка.

4.5. Когато няма кой да приеме доставката, Продавачът трябва да направи опит да се свърже с Купувача или Потребителя и да направи своевременна нова уговорка. В случай че това е невъзможно, Купувачът или Потребителят отговаря за допълнителни разходи, възникнали при корекция или забавяне на доставката.

 

  1. 5.       Риск и правна собственост

5.1. От момента на доставката Купувачът е отговорен за рисковете, свързани със стоката.

5.2. Правото на собственост върху стоката се прехвърля на Купувача писмено от Продавача чрез плащане по цена според Договора.

 

  1. 6.       Гаранции

6.1. Ние гарантираме, че всички доставени от нас стоки са без дефекти. Гаранцията не влияе на вашите права като потребител.

6.2. Гаранцията не се прилага при дефекти, възникнали при погрешна употреба или съхранение на стоката от Купувача или Потребителя. Инструкциите на опаковката за хранителните продукти показват правилните начини за съхранение и употреба на стоката. Стока, върната след отпечатания на опаковката срок на годност, не се счита за гаранционна по настоящите условия.

6.3. Не съществуват условия, при които гаранцията да превишава продажната цена на стоката, изпратена и заявена като гарантирана.

6.4. Всички претенции по гаранцията следва да ни бъдат представени в писмен вид по пощата или чрез имейл в рамките на 72 часа след тяхното регистриране. Стоки, които са променени без нашето съгласие, нямат гаранция.

6.5. Компанията има право да провери всички стоки, посочени като стоки в гаранция.

6.6. Компанията си запазва правото да вземе окончателно решение за исковете по гаранцията, подлежащи на инспекция, и да докаже дали стоките са били съхранявани правилно.

6.7. Компанията ограничава своите права при продажбата на бавнооборотни стоки (нехранителни продукти) до тези, предложени от производителя, с изключение на случаите, когато това не противоречи на Българския закон за потребителя.

6.8. Нито един член на персонала няма право да променя настоящите условия без изричното разрешение на Борда на директорите.

6.9. Форсмажорни обстоятелства. Компанията не се задължава да предостави възстановяване в случай на дефект, повреда, или загуба, възникнали извън обсега на контрола й.

6.10.                   В случай че искът се счете за злонамерен или необоснован, ние си запазваме правото да си възстановим разходите, направени при проучването и решаването на проблема.

 

  1. 7.       Общи

7.1. Отказ от наша страна по клауза от настоящите Условия в договора не следва да се тълкува като постоянен отказ от клаузата (клаузите).

7.2. Ако която и да било клауза се приеме за невалидна или неприложима от компетентен орган, валидността на всички останали клаузи не се променя.

 

  1. 8.       Приложимо право

Приложението и изпълнението на настоящите Общи условия и на всеки договор, подписан спрямо тях, са обект на Българското законодателство и се съгласуват със Съда на Република България.

 

ЕНИКО ЕМ ООД

Булстат: 202438704

Тел.: 088 929 1965

Имейл: info@husse.bg

Уеб магазин: www.husse.bg

Scroll